Danh sách lên xuống điểm sau giải Nha Khoa Sài Gòn B.H lần 7

Danh sách lên xuống điểm sau giải Nha Khoa Sài Gòn B.H lần 7.

Dánh sách lên điểm các vdv đoạt giải

Nội dung 1425 :

1: A Ku Tin +10

2: A Thuỳ Đà Lạt +10

3: A Nhân ĐN +10

4: A Thái N NKSG +10

5: A Đen KH +5

6: A Thành NKSG +5

7: A Luyến SG +5

8: A Tài SG +5

Nội dung 1300 :

1: A Ý Olympic +10

2: A Chung Olympic+10

3: A Trung KH +10

4: A Ni KH +10

5: A Ngọc Phoenix +5

6: A Pô BD +5

7: A Long AB +5

8: A Tuấn Cảng +5

Dánh sách thua Play off

Nội dung 1425 :

1: Tú HS -5

2: A Kanu -5

3: A Tới KH -5

4: A Cường Nhỏ LA -5

5: A Jimmy -5

6: A Linh Đỗ -5

7: A Thắng Korea -5

8: Trần Anh Tuấn -5

9: A Nhất SG -5

10: A Thịnh BMT -5 ( 630 )

11: A PiPo LK -5

12: A Tưởng LK -5

13: A Sang LiOA – 5

14: A Đậu KCP -5

15: A Sang KH -5

16: A Tài KH -5

17: A Long AB -5

18: A Hải Gỗ -5

19: A Thành Vinh -5

20: A Vinh hydro -5

Nội dung 1300 :

1: A Sang LiOA -5

2: A Cường LiOA -5

3: A Tú 7 Giau GT -5

4: A Hiệp GT -5

5: A Ngữ 5ku -5

6: A Thời KH -5

7: A Kiệt Olympic -5

8: A Tính Olympic

9: A Long Chu -5

10: A Hải LT -5

11: A Danh Olympic -5

12: A Ngọc TTTD -5

13: A Duy -5

14: A Huyền Nhà Bè -5

15: A Minh AB -5

16: A Thiện BH -5

17: A Chiến A29 -5

18: A Thắng LiOA -5

19: A Hùng KA -5

20: A Sang KH -5